Disclaimer

Disclaimer

Aansprakelijkheid

Hoewel ACADEMICSEXISM en haar medewerkers deze website met de grootst mogelijke zorg samenstellen om de juistheid van de persknipsels en andere informatie te kunnen verzekeren, aanvaarden zij geen aansprakelijkheid voor onjuistheid en/of onvolledigheid van de inhoud van de website en het gebruik en de interpretatie daarvan.

ACADEMICSEXISM en haar medewerkers zijn niet verantwoordelijk voor eender welke beslissing of handeling die door eender wie zou zijn genomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens, noch zijn zij verantwoordelijk voor fouten of vergissingen.

ACADEMICSEXISM en haar medewerkers zijn ook niet verantwoordelijk voor eventuele directe of indirecte schade of eender welke schade veroorzaakt door hogergenoemde onjuistheid, onvolledigheid, vergetelheid of nalatigheid.

De verantwoordelijkheid voor de informatie berust bij de auteurs ervan.
ACADEMICSEXISM en haar medewerkers aanvaarden evenmin aansprakelijkheid voor de inhoud (en/of het privacybeleid) van websites waarnaar wordt verwezen of voor de inhoud van websites die verwijzen naar ACADEMICSEXISM.

 

Interactie

Door reacties in te sturen geeft de indiener zijn toestemming om deze berichten op de site te laten publiceren. Posten, reageren en berichten insturen naar ACADEMICSEXISM gebeurt steeds op eigen risico. De reacties daarop mogen enkel met toestemming van ACADEMICSEXISM, worden verspreid door derden.

ACADEMICSEXISM en haar medewerkers behouden zich autonoom het recht om ingezonden persknipsels en reacties te weren of te verwijderen indien ze geen bijdrage leveren aan het debat. Deze beslissing is de autonome bevoegdheid van ACADEMICSEXISM en haar medewerkers die hun beslissing niet moeten verantwoorden.

Onder meer de volgende zaken zijn bij wet verboden en strafbaar gesteld en dus eveneens verboden op de website:
• Het aanzetten tot haat, discriminatie en geweld op basis van beschermde criteria waaronder geslacht, etniciteit, religie, seksuele geaardheid en handicap;
• laster, eerroof, belaging, beledigingen, misbruik van de naam of de beeltenis, misbruik van vertrouwen;
• schending van intellectuele of andere eigendommen;
• het is verboden om de openbare orde op de website te storen. Dit houdt in dat spamming, het sturen van ongevraagde reclame via private of publieke berichten, het veelvuldig onrechtmatig herladen van pagina’s, flooding of het plaatsen van overdreven lange teksten, enz. verboden is;
• hacken of poging tot hacken van ACADEMICSEXISM is absoluut verboden en wordt bestraft;
• zedenschennis, publiceren van pornografische afbeeldingen, pedofilie en het publiek aanbieden van prostitutie- of escortdiensten.

Indien een bezoeker van ACADEMICSEXISM van mening is dat bepaalde informatie op de website onrechtmatig of aanstootgevend is, wordt die bezoeker verzocht om contact op te nemen via met ACADEMICSEXISM en/of haar medewerkers.

Privacy en persoonsgegevens

U kunt als bezoeker deze website gebruiken zonder uw persoonsgegevens mee te delen. Het kan evenwel zijn dat bepaalde delen van de website of het gebruik van bepaalde functionaliteiten uitsluitend toegankelijk zijn op voorwaarde dat u bepaalde persoonsgegevens meedeelt; dit geldt bijvoorbeeld voor de functie ‘abonnement’ om automatisch op de hoogte te blijven van nieuwe verhalen op de ACADEMICSEXISM website.

De persoonsgegevens (waaronder naam, voornaam, adres, geboortedatum, emailadres en telefoonnummer) die u desgevallend ingeeft, worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. ACADEMICSEXISM en haar medewerkers houden zich aan de toepasselijke regelgeving, waaronder de Wet ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 8 december 1992 (Privacywet), en het Koninklijk Besluit van 4 april 2003 inzake persoonlijke gegevens. Uw gegevens worden niet verstrekt aan bedrijven en instellingen. U heeft te allen tijde het recht om uw gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen.

U garandeert dat de gegevens die u meedeelt juist en volledig zijn. Het meedelen van valse identiteiten, onvolledige of onjuiste gegevens, dan wel gegevens die toebehoren aan derden die u daartoe geen toestemming hebben gegeven, kan ertoe leiden dat de gebruiker, tijdelijk of definitief, iedere toegang, geheel of gedeeltelijk, wordt ontzegd tot de website.

ter bevordering van gender-mediageletterdheid en activisme gebaseerd op radicale democratie || for gender media literacy and activism based on radical democracy || pour l'éducation au genre dans les média et l'activisme basé sur la démocratie radicale